Hai Mô Hình Nhà Thờ Tương Lai

<p>Đây Là Các Linhs Để Vào Xem Hai Mô Hình Nhà Thờ Tương Lai Của Giáo Xứ Việt Nam Đức Mẹ La Vang, Giáo phận San Jose, California</p>

https://www.youtube.com/watch?v=6A6y4Dv0sa0&feature=em-upload_owner

https://www.youtube.com/watch?v=6QLaFhCdbUQ&feature=em-upload_owner

https://www.youtube.com/watch?v=newjAW_6bFA&feature=em-upload_owner