Tấu Khúc Belem 2015

Tấu Khúc Belem tại Giáo Xứ Việt Nam Đức Mẹ La Vang do Liên Ca đoàn thuộc Giáo xứ tổ chức đêm 18 Tháng 12 Năm 2015 tại nhà thờ Thánh Frances Cabrini.