Ngày Hội Chợ Y-Tế tại Giáo Xứ Việt Nam St. Patrick

Hình Ảnh Ngày Hội Chợ Y-Tế Tại Giáo Xứ Việt Nam St. Patrick Ngày 22 Tháng 9 Năm 2012