Thánh Lễ Công Bố Sắc Lệnh Thành Lập Giáo Xứ Việt Nam: Đức Mẹ LaVang

Thánh Lễ Công Bố Sắc Lệnh Thành Lập Giáo Xứ Việt Nam: Đức Mẹ LaVang

Ngày 28 tháng 4 năm 2013
Do Đức Giám Mục McGrath Công Bố