Cha Nguyễn Trọng Tước Giảng Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2013 _ 02

Cha Nguyễn Trọng Tước Giảng trong dip tĩnh tâm mùa vọng tại Trung Tâm Công Giáo in San Jose

Click vào đây để download bài giảng này