Ngôi Lời Đã Trở Nên Người Phàm và Sống Giữa Chúng Ta_P03

Bài Giang c?a Cha Hy nhân d?p N?m ??c Tin ngày 18 tháng 12 n?m 2012 v?i ?? tài "Ngôi L?i ?ã Tr? nên Ng??i Phàm và S?ng Gi?a chúng ta"

Click vào ?ây ?? download bài gi?ng này