Ngôi Lời Đã Trở Nên Người Phàm Và Sống Giữa Chúng Ta_P02

Bài Giang c?a Cha Hy nhân d?p N?m ??c Tin ngày 17 tháng 12 n?m 2012 v?i ?? tài "Ngôi L?i ?ã Tr? nên Ng??i Phàm và S?ng Gi?a chúng ta"

Click vào ?ây ?? downloadbài gi?ng này