Cha Huỳnh Lợi với 4 Bí Tích: Hòa Giải, Xức Dầu, Hôn Phối và Chức Thánh_01

Bài Giang c?a Cha Hu?nh L?i nhân d?p N?m ??c Tin ngày 06 tháng 12 n?m 2012 v?i ?? tài "B?n Bí Tích trong H?i Thánh Công Giáo"

Click vào ?ây ?? downloadbài gi?ng này