Cha Huỳnh Lợi vớ 4 Bí Tích: Hòa Giải, Xức Dầu, Hôn Phối và Chức Thánh_02

Bài Giang c?a Cha Hu?nh L?i nhân d?p N?m ??c Tin ngày 06 tháng 12 n?m 2012 v?i ?? tài "??c Tin"

Click vào ?ây ?? downloadbài gi?ng này