Bài chia sẻ của Frere Phong nhân dịp Năm Đức Tin ngày 11 tháng 10 năm 2012 với đề tài "Cánh Cửa Đức Tin"

Click vào đây để download bài giảng này