Mục Tử

Bài giảng của Cha Andrew Chúa Nhật Phục sinh năm A ngày 20 tháng 04 năm 2014A

Click vào đây để download bài giảng này