Tính Già Hóa Non

Bài giảng của Cha Andrew trong lễ Chúa Nhật thứ 18 Mùa Thường Niên ngày 03 tháng 08 năm 2014

Click vào đây để download bài giảng này