Đức Tin Ba Phải

Bài giảng của Cha Andrew trong lễ Chúa Nhật thứ 19 Mùa Thường Niên ngày 10 tháng 08 năm 2014

Click vào đây để download bài giảng này