Tinh Thần Xây Dựng

Bài giảng của Cha Andrew trong lễ Chúa Nhật thứ 23 Mùa Thường Niên ngày 07 tháng 09 năm 2014

Click vào đây để download bài giảng này