Lòng Cầu Tiến Và Ganh Tỵ

Bài giảng của Cha Andrew trong lễ Chúa Nhật thứ 25 Mùa Thường Niên ngày 21 tháng 09 năm 2014

Click vào đây để download bài giảng này