Ân Sủng Vượt Trên Sự Hiểu Biết

Bài giảng của Cha Andrew Chúa Nhật 27MTN năm A ngày 05 tháng 10 năm 2014A

Click vào đây để download bài giảng này