Tháng Các Linh Hồn: Ơn Đại Xá

Bài giảng của Cha Andrew nhân dịp lễ Cầu cho các Linh Hồn Chúa Nhật thứ 31 MTN ngày 02 tháng 11 năm 2014

Click vào đây để download bài giảng này