Bí Tích Hòa Giải: Một Đặc Ân

Bài giảng của Cha Andrew Chúa Nhật thứ Hai Mùa Vọng năm B ngày 07 tháng 12 năm 2014B

Click vào đây để download bài giảng này