Tư Tế, Tiên Tri và Vương Đế

Bài giảng của Cha Andrew Chúa Nhật Chúa Chịu Phép Rửa năm B ngày 11 tháng 01 năm 2015B

Click vào đây để download bài giảng này