"Các Con Kiếm Tìm Gì?"

Bài giảng của Cha Andrew Chúa Nhật Thứ Hai MTN năm B ngày 18 tháng 01 năm 2015B

Click vào đây để download bài giảng này