Nước Trời Đã Gần Kề

Bài giảng của Cha Andrew Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Thường Niên năm B ngày 25 tháng 01 năm 2015B

Click vào đây để download bài giảng này