Mừng Xuân Trong Tiếng Gọi

Bài giảng của Cha Andrew Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay năm B ngày 22 tháng 02 năm 2015B

Click vào đây để download bài giảng này