Cùng Đích Của Đời Người

Bài giảng của Cha Andrew Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm B ngày 31 tháng 05 năm 2015B

Click vào đây để download bài giảng này