Tĩnh Tâm Giới Trẻ: Mùa Chay 2011

V?i ch? ?? "Hãy Tr? V?", cha Andrew ?ã ??a các b?n tr? tr? v? v?i c?n tính c?a ng??i Công Giáo trong d?p gi?ng t?nh tâm vào Mùa Chay n?m 2011.

Ph?n 1

Click vào ?ây ?? download bài gi?ng này

Ph?n 2

Click vào ?ây ?? download bài gi?ng này

Ph?n 3

Click vào ?ây ?? download bài gi?ng này