Chúa Là Ai, Ta Là Ai

Bài gi?ng c?a Cha Andrew nhân d?p l? Chúa Nh?t Th? Nh?t Mùa V?ng n?m B ngày 26 tháng 11 n?m 2011

Click vào ?ây ?? download bài gi?ng này