Qua Đức Mẹ Chúng Ta Đến Với Chúa

Bài gi?ng c?a Cha Andrew nhân d?p l? ??c M? Vô Nhi?m Nguyên T?i  ngày 08 tháng 12 n?m 2011

"Xin l?i, ?ã nói l?n, trong bài chia s? ý tôi mu?n nói là Chúa hóa n??c thành r??u."

 

Click vào ?ây ?? download bài gi?ng này