Mục Vụ Trong Bận Rộn

Bài giảng của Cha Andrew nhân Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Vọng ngày 23 tháng 12 năm 2012

Click vào đây để download bài giảng này