Giang Sinh 1914

Bài giảng của Cha Andrew nhân Le Vong Giang Sinh ngày 24 tháng 12 năm 2012

Click vào đây để download bài giảng này