Thách Đố Của Các Gia Đình

Bài giảng của Cha Andrew nhân Le Thánh Gia ngày 30 tháng 12 năm 2012

Click vào đây để download bài giảng này