Tiếng Nói Lương Tâm

Bài giảng của Cha Andrew Chúa Nhật 15 MTN năm C ngày 14 tháng 07 năm 2013C

Click vào đây để download bài giảng này