Then Chốt Của Sự Phó Thác

Bài giảng của Cha Andrew Chúa Nhật 17 Mùa Thường Niên ngày 28 tháng 07 năm 2013

Click vào đây để download bài giảng này