Giây Phút Hiện Tại

Bài giảng của Cha Andrew Chúa Nhật 19 Mùa Thường Niên ngày 11 tháng 08 năm 2013

Click vào đây để download bài giảng này