Cầu Nguyện Là Hơi Thở Của Linh Hồn

Bài giảng của Cha Andrew trong Lễ Chúa Nhật thứ 29MTN năm C ngày 20 tháng 10 năm 2013

Click vào đây để download bài giảng này