Hạt Cát Của Sa Mạc

Bài giảng của Cha Andrew trong Lễ Chúa Nhật thứ 30MTN năm C ngày 27 tháng 10 năm 2013

Click vào đây để download bài giảng này