Ơn Cứu Độ

Bài giảng của Cha Andrew trong Lễ Chúa Nhật thứ 31MTN năm C ngày 03 tháng 11 năm 2013

Click vào đây để download bài giảng này