Điều Cơ Bản Khi Diễn Giải Kinh Thánh

Bài giảng của Cha Andrew trong Lễ Chúa Nhật thứ 32MTN năm C ngày 10 tháng 11 năm 2013

Click vào đây để download bài giảng này