Sám Hối

Bài giảng của Cha Andrew Chúa Nhật Mùa Vọng Năm 2013 ngày 08 tháng 12 năm 2013

Click vào ?ây ?? download bài giảng này