Dung Nhan Chúa Kitô

Bài giảng của Cha Andrew Chúa Nhật 2 MTN năm A ngày 18 tháng 01 năm 2014A

Click vào đây để download bài giảng này