Muối Cho Đời Và Ánh Sáng Cho Thế Gian

Bài giảng của Cha Andrew nhân dịp lễ Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Thường Niên Năm A ngày 09 tháng 02 năm 2014A

Click vào đây để download bài giảng này