Sống Mùa Chay Thánh

Bài giảng của Cha Andrew trong Lễ Tro năm A ngày 05 tháng 03 năm 2014A

Click vào đây để download bài giảng này