Vạn Bàn Tay, Một tâm Huyết

Bài giảng của Cha Andrew nhân dịp lễ Chúa Nhật thứ 2 Mùa Chay ngày 16 tháng 3 năm 2014

Click vào ?ây ?? download bài giảng này