Lửa Thử Vàng Gian Nan Thử Đức

Bài giảng của Cha Andrew Chúa Nhật Lễ Lá năm A ngày 13 tháng 04 năm 2014A

Click vào đây để download bài giảng này