Cha Vũ Đảo: Sống Đức Tin Trong Đời Sống Gia Đình ngày 13112015 CD2

Bài Giang của Cha Vũ Đảo nhân dịp Năm Thánh Gia Đình ngày 13 tháng 11 năm 2015 với đề tài "Sống Đức Trong gia đình Công Giáo"

Click vào đây để download bài giảng này