Cha Lợi Và Cha Vũ Giảng Tĩnh Tâm Giới Trẻ_Mùa Chay_2012

Cha Hu?nh L?i và Cha Andrew Nguy?n Gi?ng t?nh tâm mùa chay b?ng ti?ng Anh cho gi?i tr? t?i Giáo x? Vi?t Nam St. Patrick in San Jose

Click vào ?ây ?? downloadbài gi?ng này