Cha Thắng trong cuộc tĩnh tâm tạiTTCG Tháng 9 Năm 2017_Phần 1

Xin và youtube để theo dõi

https://www.youtube.com/watch?v=kVQ3FJnskMc