Bài Giảng Số 01: Lời Giới Thiệu Của Cha Andrew

Cha Nguy?n Thi?t Th?ng, Dòng Bi?n ??c, Gi?ng t?nh tâm mùa chay t?i Giáo x? Vi?t Nam St. Patrick in San Jose

Click vào ?ây ?? downloadbài gi?ng này