Bài Ca Thương Khó - pdf

Tác Giả: Lm. Phương Anh
Con còn nhớ mãi chuyện một đêm thâu trong vườn dầu Chúa quỳ nguyện cầu đôi mắt âu sầu.


Can't see this document? Dowload this PDF