Lời Kinh Cuộc Đời

Đời con này xin dâng về Chúa, mong như khí cụ trong tay của Ngài...