Giờ Này Đức Kitô Là Ai

Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi. Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi.