Rồi Đến Một Ngày

Rồi đến một ngày con giã từ cõi đời. Rồi đến một ngày thôi không còn đơn côi...